O nás

Kto sme a čo učíme:

 • sme súkromná škola, pracujúca s detičkami od 5 rokov
 • našou úlohou okrem sprevádzania deti do školy a zo školy (vychádzky) , deti aj vzdelávame
 • deti do veku 6.5 roka vedieme k samostatnosti, k zodpovednosti a spolupráci. Dbáme o potreby dieťaťa v tomto veku a snažíme sa citlivo vnímať senzitívne obdobia dieťaťa, t. j. pracujeme s jeho záujmom o veci a dianie v školskej triede

    

 • napr. ak má dieťa záujem o písmená, ukážeme mu ako sa s nimi pracuje – pracujeme s ním s pohyblivou hláskovou abecedou, sprevádzame ho otázkami, čakáme na jeho fantáziu (pomenovanie vecí navôkol s prihliadnutím na prvú hlásku, prípadne pracujeme s hláskami a inými postupmi)
  deti učíme pomaly k osamostatňovaniu sa, k uvedomeniu si svojich potrieb a svoje včlenenie sa do kolektívu.
 • Učíme deti kľudu, že čas sa delí na hru – kedy sú všetci v pohybe a tiež na hru,kedy má priestor dieťa sa zahĺbiť do vzdelávacej činnosti
 • u detí sa snažíme prijať morálne zásady, prípadne pravidlá slušného správania v spoločnosti ktorou sme: napr. uložením prezuviek a topánočiek, uloženie si školskej tašky na miesto, upratovanie triedy, odkladanie pomôcok na miesto, schopnosť poutierať po sebe stôl v jedálni, ...
 • pracujeme s detskou ostýchavosťou, nenásilnou formou dieťa primerane chválime a odprevádzame k samostatnosti – uvedomeniu si „ja môžem“, „ja mám dovolené“ (sa opýtať, si vypýtať)
 • sprevádzame detičky vonku, dovolíme im spoznávať historické centrum s krásnymi pamiatkami, ale tiež oddychové parky s fontánami, sídlisko na ktorom sme a jeho ihriská a sochy,...
 • sprevádzame deti výtvarnou činnosťou, deti majú voľný prístup k potrebám na maľovanie, ktorí dáva priestor na vznikanie výtvarných diel, v pokojnej atmosfére
 • samostatnosť – s deťmi vytvoríme postupne plán, toho čo sa chce naučiť, čo by ho zaujímalo, ale nechávame jeho záujem otvorený t. z. ak mu nevyhovuje ani po 6 -7mes takáto forma spolupráce môžeme to zmeniť. Tento plán bude sledovať a bude s nami. Ak toho dieťa nie je schopné, prípadne ho nedokáže plniť, smerovať k nemu ani po každodennej konzultácii s nami, vyzývame rodičov k individuálnej konzultácii - nedokážeme pomôcť dieťaťu vo vzdelávaní bez rodičov
 • deti vedieme k využívaniu ich potenciálu a vôle. Ak v tom vidíme nedostatky, vplyvom aj rodinného prostredia - pozývame rodičov na individuálne konzultácie.
 • Zodpovednosť – v pláne, ktorý začíname budovať po prvých 6tich týždňoch, bude mať dieťa svoje úlohy a ciele, kam smeruje a k čomu chce dôjsť. Ak mu to nie je zreteľné a jasné, máme priestor (aj dostatok času 5-7mes) na riadené oboznamovanie sa s učivom. Kvalita jeho práce – bude hodnotená slovne,povzbudivo, vedená a iniciovaná nielen z jeho strany, učiteľ bude pracovať s jeho individualitou, jeho pohľadom na „učivo a obsah jemu odprezentovaných prezentácií v oblasti jazyka, geometrie, aritmetiky, angličtiny, neskôr biológie a botaniky“ - ale učiteľ bude vyžadovať od dieťaťa výstupy vo forme prác
 • spolupráca – budujeme aj spoluprácu medzi našimi žiakmi
 • budujeme rešpekt - ak niekto počíta a druhé dieťa to zaujíma, necháme ho k „pridaniu sa“, dovoľujeme odovzdávanie vedomostí medzi sebou, ale musí si to priať aj dieťa, ktoré aktuálne vykonáva činnosť. T. j. rešpektujem hranice toho druhého a viem, že príde moment kedy sa k nemu môžem pridať.
 • Deti vedieme záujmovými a doplnkovými aktivitami k harmonickému rozvoju – spev, výtvarná výchova, prvouka, pohybové aktivity každý deň
 • deti učíme rozumieť vlastným pocitom a pocitom iným, snažíme sa ošetriť boliestky detí spôsobom, ktorý im dovolí prísť na riešenie samým. Učíme deti rozprávať sa

Čo to dá deťom:

 • pocit bezpečia, nielen vnútorného – dieťaťa samého seba (je v poriadku kým som), môj život má smer, moja činnosť má zmysel, viem krátkodobo plánovať a učiť sa získavať nové vedomosti
 • môžem sa učiť svojim tempom a svojimi možnosťami, teda keď nerozumiem napr. v danom momente sčítavaniu, je to v poriadku, mám svoje aktivity (dieťa sa môže samé rozhodnúť, či chce pracovať napr. so zmyslovým materiálom)
 • pocit bezpečia, vonkajší – viem kde som, kde sa nachádzam a s človekom ktorým som, sa cítim bezpečne, t. j. rozumie mojim pocitom, môžem sa ho pýtať, môžem objavovať svoj záujem
 • rozvoj celistvej osobnosti – kto som, čím som, kým nie som

 

Čo to dá rodine:

 • mať doma dieťa, ktoré sa dokáže rozhodnúť za seba
 • mať doma dieťa, ktoré dokáže spoznávať svoj záujem a napĺňať svoje vzdelávacie potreby
 • mať doma dieťa, ktoré vyjadruje svoje nálady, city, dokáže popísať súvislo čo sa s ním deje, ale aj čo ho skutočne zaujíma